+966 55 66 20210 / +971 4 5149230
Contact us...
P.O. Box 51736, Mahmud Al Himsi street
Building no:3249, Abhur Al Janubiyah,
Jeddah 23731, Saudi Arabia,
info@asm.net
Fax :
+966 11 491 1104
JEDDAH
+966 55 66 20210
KHOBAR
+966 59 566 3333
RIYADH
+966 11 491 1104
DUBAI
+971 45 149 230
P.O. Box 51736, Mahmud Al Himsi street
Building no:3249, Abhur Al Janubiyah,
Jeddah 23731, Saudi Arabia,
info@asm.net
Fax :
+966 11 491 1104
JEDDAH
+966 55 66 20210
KHOBAR
+966 59 566 3333
RIYADH
+966 11 491 1104
DUBAI
+971 45 149 230
We're social too...